Strona Główna » Serwis podatkowy » Koszty działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie obciążają pracowników

Koszty działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie obciążają pracowników

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-08 17:33:04

Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie pracy.

Z przepisu tego wynika wniosek, że koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obciążają pracodawcę, natomiast nie mogą obciążać pracowników (art. 207 § 21 Kodeksu pracy). Na podstawie powyższego przepisu pracodawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich. Do pracodawcy należy również finansowanie  innych kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, związanej z  warunkami pracy (art. 229 § 6 Kodeksu pracy).

W przepisach nie jest określone, jak często badania lekarskie mogą być przeprowadzane.  Pogorszenie stanu zdrowia pracownika np. pogorszenie wzroku, uzasadnia  konieczność przeprowadzenia wcześniejszego badania lekarskiego, bez oczekiwania na termin następnych badań okresowych. Tutaj warto podkreślić, że żaden przepis nie zabrania pracodawcy skierowania pracownika na badania profilaktyczne dodatkowe w sytuacji, gdy zaświadczenie lekarskie wydane uprzednio jest nadal ważne, ale stan zdrowia się zmienił. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pracownika, biorąc pod uwagę wskazane wyżej obowiązki pracodawcy w zakresie dbałości o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest on bezwzględnie zobowiązany do skierowania pracownika na dodatkowe badania.

Jeśli pracownik zwraca się z wnioskiem o przeprowadzenie badań np. w związku z pogorszeniem wzroku w sytuacji, gdy co prawda posiada ważne badania okresowe, to koszty badania okulistycznego pokrywa pracodawca i nie stanowią one przychodu dla pracownika. Natomiast uzyskana przez pracownika refundacja poniesionych kosztów na zakup okularów będzie stanowić przychód pracownika, ale nie będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Refundacja kosztów zakupu okularów jest świadczeniem ekwiwalentnym za to świadczenie, przysługującym pracownikowi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Po stronie pracodawcy jako płatnika  nie powstanie obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w art. 31 i art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnik w informacji PIT -11 nie uwzględnia kwoty refundacji kosztów zakupu okularów ani kwoty zapłaconej za badanie lekarskie. Koszty te podobnie jak wszystkie inne koszty działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie obciążają pracowników

Wypełniając zeznanie podatkowe pit 2019 lub pit 2020 (pit online) podatnik przenosi informacje otrzymane od płatnika na formularzu PIT -11 na deklaracje pit 37 (pit 37 online) lub pit 36 (pit 36 online). Nie będą  w nich ujęte kwoty refundacji kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Pit online można wypełnić korzystając z darmowego programu pit 2020.