Strona Główna » Serwis podatkowy » Korekta PIT 11 – jak skorygować najczęstsze błędy?

Korekta PIT 11 – jak skorygować najczęstsze błędy?

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2021-11-19 11:49:04

PIT 11 po zakończeniu roku podatkowego uzupełnia pracodawca i dostarcza formularz nie tylko do urzędu skarbowego do dnia 31 stycznia, ale również pracownikowi do 28/29 lutego. Niestety nie zawsze dokument uzupełniony jest poprawnie. W przypadku niektórych omyłek konieczna jest korekta PIT 11.

Korekta zeznania podatkowego PIT 11 – najczęstsze błędy

Jeszcze do 2019 r. częstym błędem w PIT 11 był brak podpisu właściciela firmy lub upoważnionego księgowego. W takiej sytuacji urząd skarbowy wzywał do uzupełnienia braku, ponieważ błąd ten traktowany był, jako niezłożenie deklaracji. Obecnie PIT 11 przesyłany jest drogą elektroniczną, co sprawiło, że dokonywanie poprawek w tym zakresie nie jest już konieczne.

Nie oznacza to jednak, że korekta PIT 11 przez pracodawcę przestała być niezbędna. Wciąż pojawiają się błędy, które wymagają ponownego uzupełnienia formularza.

Korekta PIT 11 – błędne dane pracownika

Korekta PIT 11 musi być wykonana m.in., gdy w formularzu podane zostały błędne dane pracownika.

Przykładem tego jest wpisanie nieaktualnego miejsca zamieszkania. W takiej sytuacji to pracownik powinien zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wprowadzenie prawidłowych danych (aktualnych na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za który ma zostać złożone zeznanie). Zmiana adresu rodzi również konieczność podania prawidłowego urzędu skarbowego.

Należy przy tym pamiętać, że adresem właściwym dla celów rozliczenia rocznej deklaracji podatkowej jest miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.

Po wykonaniu korekty konieczne jest ponowne przesłanie deklaracji podatkowej zarówno do pracownika, jak i urzędu skarbowego (właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika, a nie siedziby firmy, w której pracuje).

Jeśli jednak w ciągu roku podatkowego pracownik zmienił miejsce zamieszkania, a nie poinformował o tym pracodawcy, wówczas płatnik nie ma obowiązku korygować PIT 11 – robi to sam podatnik na swoim zeznaniu podatkowym. Musi się jednak liczyć z tym, że urząd skarbowy może się do niego zwrócić z prośbą o wyjaśnienie powstałej rozbieżności.

PIT-11, sekcja C

Źródło: opracowanie własne na podstawie podatki.gov.pl

Korekta PIT 11 – nieprawidłowa wysokość przychodu, dochodów lub zaliczek na podatek

Najpoważniejszym błędem jest podanie nieprawidłowej wysokości dochodów i zaliczki pobranej przez płatnika na podatek dochodowy.

W takim wypadku podatnik nie nanosi korekty samodzielnie, lecz przekazuje pracodawcy wniosek z zastrzeżeniami. Wówczas płatnik koryguje PIT 11 i dopłaca brakującą kwotę zaliczki na podatek dochodowy oraz zwiększa wysokość składek ZUS.

Warto również pamiętać, że wpisując wysokość dochodów, należy ująć ich kwotę faktycznie wypłaconą, a nie należną. Jeśli więc wypłata za grudzień 2021 r. zostanie przekazana pracownikowi dopiero w styczniu 2022 r., wówczas powinna być ujęta w PIT 11 wystawianym w 2023 r. Analogicznie rzecz się ma z wynagrodzeniem za grudzień 2020 r., które zostało wypłacone w styczniu 2021 r. – powinno ono zostać ujęte w PIT 11 za rok 2021.

Nie powinny być natomiast wliczane do sumy przychodów świadczenia, które są zwolnione z opodatkowania.

PIT-11, sekcja E

Źródło: opracowanie własne na podstawie podatki.gov.pl

Korekta PIT 11 – źle naliczone koszty uzyskania przychodu w PIT 11

Może się również zdarzyć, że w formularzu błędnie zostały naliczone koszty uzyskania przychodu. W przypadku, gdy pracownik mieszka poza miejscowością, gdzie znajduje się zakład pracy, wówczas koszty te są wyższe.

PIT-11, sekcja D

Źródło: opracowanie własne na podstawie podatki.gov.pl

Korekta PIT 11 – błędna wysokość składek ZUS

Deklaracja PIT 11 nie wymaga korekty w zakresie wysokości pobranych składek ZUS.  Formularz informuje bowiem o tym, jakie składki były faktycznie pobierane, a nie jakie były należne do pobrania.

W związku z tym podatnik swoim rocznym zeznaniu odlicza od dochodu składki ZUS w pobranej wysokości. Nie zwraca się do pracodawcy z wnioskiem o korektę PIT 11 w tym zakresie.

Jak zrobić korektę PIT 11?

Za sporządzenie korekty PIT 11 odpowiedzialny jest płatnik składek (pracodawca). Po poprawieniu błędów przygotowuje informację korygującą, którą dostarcza zarówno urzędowi skarbowemu, jak i pracownikowi.

Obecnie nie ma już obowiązku dołączania uzasadnienie korekty PIT 11 na druku ORD-ZU. Oznacza to, że korekta złożona bez pisemnego uzasadnienia nie traci mocy prawnej. Zmiany te zostały wprowadzone wraz z nowelizacją ordynacji podatkowej. Od 2016 r. możesz, ale nie musisz dodać do korekty PIT-11 uzasadnienie na druku ORD-ZU.

Jak zrobić korektę PIT-u przez Internet? Jak wynika z ordynacji podatkowej – skorygowanie deklaracji podatkowej następuje przez złożenie deklaracji korygującej. Ponieważ obecnie PIT 11 składa się wyłącznie drogą elektroniczną  z wykorzystaniem e-podpisu – w ten sam sposób należy złożyć korektę, zaznaczając właściwą opcję w części A formularza.

Sekcja A, korekta PIT-11Źródło: opracowanie własne na podstawie podatki.gov.pl

Konsekwencje niezłożenia korekty PIT 11

Za prawidłowe uzupełnienie PIT 11 odpowiedzialny jest wyłącznie płatnik składek. Jeśli więc w dokumencie pojawią się błędy wymagające korekty PIT 11 i mimo to nie zostaną one naniesione, wówczas pracodawcy grożą konsekwencje karno-skarbowe. Może zostać wówczas nałożona kara grzywny. Może ona wynieść do 180 stawek dziennych, przy czym wysokość stawki dziennej ustalana jest przez sąd.

PIT 11 składa płatnik (pracodawca) po zakończeniu roku podatkowego, w którym podatnik (pracownik) otrzymywał dochody za jego pośrednictwem. Dokument dostarczany jest do urzędu skarbowego (właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika) do dnia 31 stycznia i do samego pracownika do 28/29 lutego. Jeśli w formularzu wystąpią błędy – konieczna jest korekta PIT 11. Obecnie składa się ją przez internet, wykorzystując e-podpis. Nie ma przy tym potrzeby dołączenia pisemnego uzasadnienia na druku ORD-ZU, tak jak to miało miejsce do 2016 r.

 

Źródła:

  1. Formularze do druku PIT, https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/#PIT-11, dostęp: 17.10.2021 r.
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971370926/U/D19970926Lj.pdf, dostęp: 17.10.2021 r.
  3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 17.10.2021 r.
  4. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002193/U/D20182193Lj.pdf, dostęp: 17.10.2021 r.
  5. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990830930/U/D19990930Lj.pdf, dostęp: 17.10.2021 r.