Strona Główna » Serwis podatkowy » Jak przekazać 1% podatku dla OPP

Jak przekazać 1% podatku dla OPP

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-08 17:56:50

Od 2003 roku podatnicy mają możliwość przekazywania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. W pierwszych latach obowiązywania przepisu musieli przekazywać pieniądze sami, ale od 2007 roku, stosownie do postanowień art.45c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwotę do 1% podatku przekazuje na rzecz OPP naczelnik urzędu skarbowego.

Podatnik obecnie nie musi wpłacać darowizny na konto OPP, a następnie w rozliczeniu pit (pit 2019 online) odliczać przekazanej kwoty od podatku.Naczelnik urzędu skarbowego, do którego składamy rozliczenie pit za rok podatkowy,  przekazuje 1% dla organizacji pożytku publicznego na wniosek podatnika złożony w deklaracji pit (pit online), w której opodatkowanie następuje według:

  • pit 36, pit 37 (pit 36 online, pit 37 online) – skali podatkowej ,
  • pit 36L (pit 36L online) 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej ,
  • pit 38 (pit 38 online) 19% stawki podatku od dochodów z odpłatnego zbycia akcji lub innych papierów wartościowych, lub ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, lub ze zbycia pochodnych instrumentów finansowych ,
  • pit 39 (pit 39 online) 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych ,
  • pit  28 (pit 28 online) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Za wniosek uważa się podanie przez podatnika w deklaracji podatkowej (pit rozliczenie online, przez program pit 2019) albo w korekcie rozliczenia pit KRS (numer wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego) wybranej OPP oraz wysokości kwoty do przekazania na jej rzecz. Wnioskowana kwota nie może przekroczyć 1% należnego podatku za dany rok wynikającego:

  • z rozliczenia pit (pit rozliczenie online) złożonego w terminie przewidzianym ustawowo dla jego złożenia  lub
  • z korekty deklaracji pit, złożonej w terminie, jeśli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu ustawowego terminu na jej złożenie

po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

1% można przekazać tylko jednej OPP (nie można dzielić na kilka organizacji), która znajduje się na liście sporządzanej przez  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – organizacji pożytku publicznego uprawnionych  do otrzymania 1% podatku należnego w danym roku.  Status organizacji pożytku publicznego może otrzymać  organizacja pozarządowa lub religijna albo stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, która m.in. prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, a cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego.

Darowiznę 1% możemy przekazać na konkretny cel szczegółowy. Cel szczegółowy podajemy wtedy w części: ”Informacje uzupełniające”. W części tej możemy też wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o przekazanej kwocie.. Możemy też podać dodatkowe informacje ułatwiające kontakt z nami, np. numer telefonu, czy adres e-mail.

Aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał 1% naszego podatku organizacji pożytku publicznego, musi też być spełniony warunek zapłaty w pełnej wysokości należnego podatku, który stanowi podstawę obliczenia kwoty przeznaczonej dla OPP, w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.