Rozliczenie podatku na druku PIT 28 2016

Wszyscy podatnicy, którzy jako przedsiębiorca, wspólnik spółki cywilnej czy jawnej lub jako osoba prywatna wynajmująca lokal, opłacają ryczałt od dochodów ewidencjonowanych,  mają miesiąc od zakończenia 2019 roku na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Muszą to zrobić na formularzu PIT-28.

31 stycznia  2020 roku to ostatni dzień na rozliczenie PIT 28 2019, zarówno w tradycyjnej  formie papierowej, jak i drogą elektroniczną. Tą ostatnią możemy złożyć po zamknięciu urzędu skarbowego i pocztowego, ponieważ system e-Deklaracje działa przez 24 godziny na dobę. Ważne, żeby wysyłając PIT 28-2019 otrzymać przed północą 31 stycznia 2020 roku Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Konieczne jest jego przechowanie,  jako dowodu rozliczenia się w terminie. Opóźnienie w złożeniu deklaracji PIT 28 jest wykroczeniem skarbowym i grozi  karą pieniężną. Uchronić się przed nią możemy jedynie wówczas, gdy przedstawimy naprawdę ważne powody, które były przyczyną opóźnienia.

Zawiadomienie urzędu skarbowego o wyborze rozliczenia w formie ryczałtu

Jak wiadomo, rodzaj formularza PIT, który wypełnimy po roku rozliczeniowym , zależy od tego, jaką wybierzemy  formę opodatkowania. Jednak, aby mieć możliwość skorzystania z łatwej formy rozliczeń, jaką jest ryczałt, musimy w odpowiednim czasie zawiadomić urząd skarbowy. Tylko wówczas możemy składać zeznanie podatkowe na formularzu PIT 28 2020.

Ustawa reguluje czas złożenia oświadczenia o wyborze rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. I tak, zawiadamiamy urząd nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odnotowaliśmy/uzyskaliśmy pierwszy dochód.

Jeśli rozpoczynamy działalność gospodarczą, należy dokonać zgłoszenia w dniu otwarcia działalności i zanim jeszcze uzyskamy pierwszy przychód.

Spełnienie tych warunków jest konieczne, aby można było rozliczać podatek na PIT-28.

Jeśli podejmiemy decyzję o rezygnacji z takiej formy opodatkowania, jesteśmy zobligowani do wyrażenia swojej woli na piśmie i złożenia jej  do urzędu skarbowego do 20 stycznia.

Kto nie może rozliczać się w formie ryczałtu

Są przypadki, kiedy prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorca nie ma możliwości korzystania z rozliczenia podatku jako ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na liście w ustawie ryczałtowej znajdują się działalności, które zostały wykluczone z prawa do rozliczenia się w takiej formie.  Również jeśli ryczałtowiec przekroczy limit 150 000 euro przychodów w roku podatkowym, traci prawo rozliczenia się na formularzu PIT 28 2019

Przewiduje się, że od 1 stycznia 2020 roku  zostanie podwyższona  kwota limitu dochodów do kwoty 250 000 euro.

Dodatkowe rubryki w PIT 28 2020

1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą , rolnik uzyskujący dochód z bezpośredniej sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych zapłaci podatek dochodowy. Dzięki nowelizacji przepisów,  rolnicy mają wybór. Mogą rozliczać się poprzez deklarację  PIT 36, zaliczając  przychód ze sprzedaży do kategorii “innych źródeł” opodatkowanych 18,32% lub zdecydować się na  wybór opodatkowania takich przychodów w formie 2% ryczałtu  rozliczanego  w PIT-28. Jest to jednak możliwe, gdy przychody w poprzednim roku nie przekroczyły limitu 150 000 euro. Rolnicy, którzy wybrali tę formę opodatkowania  są obowiązani do złożenia  w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli  PIT 28 2020 , w terminie do 31 stycznia 2020 r. O wyborze ryczałtu, jako formy płacenia podatku, należy pisemnie poinformować naczelnika właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Ta forma opodatkowania wymaga również prowadzenia ewidencji przychodów. Rozliczając się przez PIT-28 2020 nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów. Nie mamy możliwości wspólnego rozliczenia  się ze współmałżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Prowadząc działalność, która polega na sprzedaży przetworzonych produktów rolnych, w tym roślinnych i zwierzęcych  nie podlega rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podatnicy zobligowani są jednak do prowadzenia oddzielnych za  każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, która  zawiera co najmniej: numer wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody ewidencjonowane są w dniu sprzedaży. Takie zestawienie sprzedaży należy posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Nadpłata i niedopłata podatku PIT-28

Rozliczając PIT-28 2020, czy to w formie tradycyjnej, papierowej, czy w wersji elektronicznej,  możemy wykazać nadpłatę podatku, lub jego niedopłatę.Jeśli okaże się, że urząd jest nam winien pieniądze, to możemy na nie czekać 3 miesiące. Jeśli to my jesteśmy winny fiskusowi jakąś kwotę, należy ją wpłacić na wskazane konto do 31 stycznia.