Rozliczenie PIT online 2017 i wsparcie podatkowe dla polskich rodzin – IWOP.pl – PITy

Rozliczenie PIT online 2017 i wsparcie podatkowe dla polskich rodzin

Optymalizacja procesu przygotowania rocznego zeznania podatkowego oferowana przez rozliczenie PIT 2017 online dotyczy wszystkich grup podatników. Jednak rodziny oraz osoby mające pod swoją opieką dzieci mogą liczyć w tym roku na dodatkowe uproszczenie formalności pamiętanych z lat poprzednich w efekcie nowelizacji przepisów podatkowych.

W konsekwencji zainaugurowanych w tym roku a wprowadzonych w roku 2017 modyfikacji zasad rozliczenia PIT 2017 online, rodziny w Polsce zostały zwolnione z konieczności niektórych wpisów w deklaracji. To z kolei oznacza, że PITy 2017 będą dla tej grupy podatników znacznie mniej czasochłonne i prostsze. Chodzi przede wszystkim o zwolnienie z podatku świadczeń przyznawanych na dzieci (np. subwencja do przedszkoli i żłobków). Innymi słowy, nie ma już obowiązku wyszczególniania w dokumentach PIT dopłat socjalnych mających na celu zapewnienie dzieciom pobytu w klubach dziecięcych, żłobkach, przedszkolach. Zwolnienie to dotyczy również świadczeń, które nie pochodziły z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale otrzymywane były od pracodawcy (w tym wypadku zwolnienie podlega ograniczeniom: 400 zł/miesiąc — żłobek dzienny opiekun, klub dziecięcy; 200 zł/miesiąc — przedszkole). PIT 2017 program opiekuna dziecka w tym ostatnim wypadku nie uwzględnia podanych sum, jedynie kwoty stanowiące nadwyżki limitów podlegają PIT i są one rozliczane przez pracodawcę. Należy jednak zwrócić uwagę, iż zwolnienie to stosuje się jedynie w odniesieniu do podatników będących zatrudnionych na bazie umowy o pracę. Inni podatnicy muszą niestety w rozliczeniu program do PIT 2017 uwzględnić całkowitą wartość świadczenia jako przychodu.

Osobnym zagadnieniem jest rządowy program 500+. Zapomogi otrzymywane w efekcie zakwalifikowania się do grupy jego beneficjentów nie podlegają opodatkowaniu PIT. Dodatkowo wszelkie zwolnienia fiskalne obowiązujące w roku podatkowym 2017 a dotyczące świadczeń rodzinnych wynikających z właściwych przepisów zostały utrzymane w mocy w roku 2017. Identycznie przedstawia się sytuacja suplementów rodzinnych i pielęgnacyjnych, a także świadczeń wychowawczych uzyskiwanych na podstawie przepisów mówiących o pomocy państwa w wychowaniu dziecka. Zwolniony z podatku dochodowego PIT jest również zasiłek dla opiekuna dziecka (wynikający z przepisów określających we właściwy sposób wysokość oraz wypłatę zasiłków dla opiekunów). Kolejnym udogodnieniem, które nie uległo żadnym modyfikacjom w bieżącym roku podatkowym, jest zasiłek porodowy. Reasumując, tegoroczne rozliczenie PIT opiekunów dzieci powinno