Elektroniczne załączniki do pit 37 – IWOP.pl – PITy

Elektroniczne załączniki do pit 37

Podatnik składający samodzielnie rozliczenie pit  za miniony rok podatkowy najczęściej korzysta z ulg i odliczeń. Wymagane jest wtedy wypełnienie dodatkowych załączników do podstawowych pitów. Dotyczy to również deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

W przypadku, gdy podatnik powierzy rozliczenie pit swojemu pracodawcy/płatnikowi, nie może skorzystać z żadnych ulg. Natomiast chcąc skorzystać z ulg i odliczeń, podatnik musi samodzielnie dokonać rozliczenia pit i wykazać przysługujące mu ulgi i odliczenia w załącznikach.

Załączniki należy wypełnić zarówno wtedy, gdy składamy pity 2018 w formie dokumentu pisemnego (w okienku podawczym urzędu skarbowego lub za pośrednictwem poczty) jak i wtedy, gdy przesyłamy pit przez internet (pit online). Jak rozliczyć pit przez internet z załącznikami?  Należy korzystając z programu pit 2018 i wypełniając odpowiedni PIT (pit 37 online, pit 36 online, pit 28 online) w sekcji informacji o załącznikach wybrać potrzebny nam załącznik, który wygeneruje się automatycznie.

Najczęściej wybieranym przez podatników będących osobami fizycznymi formularzem jest pit 37. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane na ogólnych zasadach(wg skali podatkowej, wyłącznie w Polsce, i za pośrednictwem płatnika.

Podatnicy wypełniający deklarację PIT/37 i korzystający z przysługujących im odliczeń  mogą wypełnić i przesłać elektronicznie następujące załączniki, które są udostępnione po wpisaniu w odpowiednim polu cyfry oznaczającej ilość załączników:

 • PIT/O należy wpisać cyfrę 1 w polu 142
 • PIT/D należy wpisać cyfrę 1 w polu 143
 • PIT-2K należy wpisać cyfrę 1 w polu 144

ZAŁĄCZNIK PIT/O

Formularz przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem.

Można  wykazać w nim  z tytułu przysługujących nam ulg takich jak:

 • przekazanych darowizn,
 • rehabilitacyjnej,
 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 • internetowej,
 • na nabycie nowych technologii,,
 • w związku z wpłatami na IKZE.
 • na wyszkolenie uczniów i zatrudnienie celem przygotowania zawodowego,
 • z tytułu umowy aktywizacyjnej,
 • prorodzinnej (na dzieci),
 • abolicyjnej.

Wysokość wydatków podlegających odliczeniu od dochodu (przychodu) lub od podatku ustalana jest na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych , oraz w odrębnych ustawach. Dowodów tych podatnik nie dołącza do zeznania, należy je jednak przechowywać przez pięć lat, czyli do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno mąż jak i żona, należy wypełnić odpowiednie pozycje „podatnik” jak również pozycje „małżonek”. Jeżeli oboje małżonkowie korzystają z odliczeń i opodatkowują swoje dochody indywidualnie, to każdy z nich załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania. W tej sytuacji podaje dane identyfikacyjne obojga małżonków.

PIT/O może też być  załącznikiem do zeznania PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28 (pit 37 online, pit 36 online, pit 28 online).

ZAŁĄCZNIK PIT/D

Informacja PIT/D o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym 2018 dotyczy wyłącznie podatników, którzy mają prawo do kontynuacji ulg budowlanych z tytułu praw nabytych.  Przepisy regulujące ulgę utraciły moc, niemniej ulga przysługuje nadal osobom, które do tego czasu nabyły do niej prawo.

ZAŁĄCZNIK PIT/2K

Oświadczenie PIT/2K związane jest z ulgą odsetkową muszą dołączyć je wraz z załącznikiem PIT/D podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym za dany rok po raz pierwszy korzystają z ulgi odsetkowej.

Na formularzach interaktywnych nie można zaznaczyć wszystkich rodzajów załączników, jedynie załączniki wyżej wymienione. Pozostałe załączniki, jeżeli podatnik z rozliczeniem pit 2018 (rozliczenie pit 2018) jest zobowiązany je wypełnić, musi  złożyć w formie papierowej.

Załącznikiem, który nie jest obsługiwany przez system elektroniczny,   jest w pit 37 certyfikat rezydencji. Trzeba przekazać go do urzędu skarbowego w formie wypełnionego druku papierowego. Krajowa Informacja Podatkowa rekomenduje dołączenie  przy tym pisma przewodniego z naszymi danymi i informacją o picie składanym elektronicznie.

Rozliczenie pit online 2018 nie będzie trudne, jeśli skorzystamy z programu do rozliczania pit 2018.