Strona Główna » Aktualności » Zalety posiadania statusu OPP

Zalety posiadania statusu OPP

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2019-01-11 12:36:00

Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego niesie ze sobą szereg korzyści i przywilejów, a także zwalnia z pewnych opłat i podatków.

Przywileje

Każda organizacja pozarządowa, która uzyskała status OPP zaczyna korzystać z następujących przywilejów (w zakresie swojej działalności pożytku publicznego):

 • możliwość uzyskiwania 1% od PIT;
 • możliwość nieodpłatnego informowania o swojej działalności za pośrednictwem radia i telewizji;
 • prawo do użytkowania należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości na preferencyjnych warunkach;
 • prawo do zwolnienia: z podatku dochodowego w zakresie szerszym niż organizacje nieposiadające statusu OPP; od podatku od nieruchomości – w zakresie działalności nieodpłatnej;
  od opłat skarbowych – w zakresie działalności nieodpłatnej; od opłat sądowych; od podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku gdy organizacja pożytku publicznego prowadzi jednak działalność gospodarczą, stosuje się – w odniesieniu do tej działalności – zasady identyczne jak wobec  organizacji nieposiadających statusu OPP.

Zwolnienia podatkowe

Organizacje pożytku publicznego zwolnione są z następujących form opodatkowania:

 • podatek dochodowy – w odniesieniu do dochodów przewidzianych na realizację celów statutowych (poza działalnością gospodarczą), na zakup obligacji Skarbu Państwa, bonów skarbowych, obligacji jednostek samorządu terytorialnego;
 • podatek od nieruchomości – zwolnienie jest całkowite w odniesieniu do działki lub jej części, na której prowadzona jest nieodpłatna działalność statutowa. W przypadku odpłatnej działalności statutowej określone zostały stawki maksymalne, które mogą zostać pobrane;
 • opłaty skarbowe – zwolnienie jest uprawnione jedynie w związku prowadzeniem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (obsługa podania, wniosku, zaświadczenia, zezwolenia itp.);
  podatek od czynności cywilnoprawnych – transakcje opodatkowane tym podatkiem podlegają zwolnieniu dla OPP, ale tylko, gdy dana czynność cywilnoprawna dotyczy działalności nieodpłatnej pożytku publicznego;
 • podatek VAT (w razie przekazywania żywności) – żywność przekazana dla OPP w prowadzenia działalności charytatywnej zostaje zwolniona od podatku VAT – nie odprowadza go darczyńca. Darczyńca zobowiązany jest jednak prowadzić dokumentację potwierdzającą przekazanie żywności. Podobnie wygląda sytuacja od strony OPP – musi prowadzić szczegółową dokumentację oraz wykorzystać otrzymaną żywność w ramach swojej działalności charytatywnej.